Stadgar för Järfälla Kvinnojour

Föreningen bildades 1982. Senaste revidering av stadgarna: 2019-03-25. Namnbyte vid årsmötet den 2017-03-22.

§1 MÅL

Järfälla kvinnojour är en ideell förening som i feministisk anda skall verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld och förtryck, samt arbeta för ett jämställt samhälle.

§2 VERKSAMHET

Verksamheten bedrivs genom att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

§3 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas personer som godtar föreningens stadgar samt betalar fastställd medlemsavgift. Medlemmar som identifierar sig som kvinnor kan delta i föreningens verksamhet. Företag och organisationer kan bli stödbetalare. Stödbetalare kan inte delta i föreningens verksamhet.

Medlemskap i förening upphör när medlem skriftligen anmäler detta till styrelsen eller inte betalar medlemsavgift senast 31 december för kommande år. Uteslutning av medlem sker när medlem motarbetar föreningens mål eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet och syfte. Uteslutning beslutas av styrelsen. Medlem skall skriftligen underrättas och beredas tillfälle att yttra sig. Uteslutning kan överklagas till årsmötet.

§4 MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall årligen erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

§5 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§6 ORGANISATION

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens mål och verksamhet regleras av dess stadgar. Föreningen består av de medlemmar som erlagt fastställda avgifter.

§7 FIRMATECKNARE

Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig, enligt beslut vid konstituerande möte.

§8 REVISORER

Två revisorer väljs på två år och en ersättare väljs för en tid av ett år.

Revisorerna skall ha tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar. Revisorer kan om så erfordras kalla till extra föreningsmöte.

§9 VALBEREDNING

Tre kvinnor väljs på ett år som valberedare inför kommande årsmöte.

§10 ÅRSMÖTE

Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötesdagen. Motioner och frågor till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

§11 RÖSTRÄTT

Medlemmar har yttrande- förslags- och rösträtt på årsmötet.

§12 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av en kvinnlig ordförande och 7 ledamöter, varav minst 5 är kvinnliga ledamöter. Ordförande väljs på 2 år och övriga ledamöter på 2 år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsen konstitueras i samband med årsmötet.

§13 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare som jämte ordförande justerar protokollet
 6. Val av två rösträknare
 7. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande period
 12. Fastställande av avgifter
 13. Behandling av motioner och förslag
 14. Fastställande av arvoden
 15. Val av:
 •  ordförande på 2 år
 •  val av 7 ledamöter på 2 år och 2 suppleanter på 1 år. För att upprätthålla kontinuitet i verksamheten eftersträvas att ordförande och två ledamöter väljs ena året, kassör och övriga ledamöter väljs nästa år. Skulle växelvisa val ej uppnås på detta sätt skall valberedningen till årsmötet föreslå vilka ledamöter som bör väljas för endast ett år (fyllnadsval).
 •  val av två revisorer växelvis på 2 år och en suppleant på ett år
 1. Val av valberedning, 3 kvinnor inför nästa årsmöte.

§14 STYRELSENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsen att:

 • fördela uppdrag inom styrelsen och i förekommande fall adjungera personer till särskilda uppdrag
 • ansvara för föreningens medel och egendom
 • föra protokoll vid styrelsemöten
 • kalla till föreningsmöten
 • anställa och säga upp personal
 • kalla till årsmöte
 • bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet
 • verkställa årsmötets beslut
 • presentera budgetförslag

§15 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas

 • om styrelsen så beslutar
 • om revisorerna så begär
 • om 1/4 av medlemmarna så begär

Extra årsmöte skall hållas inom 30 dagar efter det är begärt och kallelse skall utgå senast 14 dagar innan.

Vid mötet skall endast behandlas den fråga som föranlett mötet.

§16 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av föreningens stadgar skall behandlas av årsmötet. Ändring av stadgarna medges om minst ¾-delar av de röstberättigande närvarande medlemmarna så anser. Beslut av stadgeändring skall ske efter två på varandra följande möten varav ett måste vara årsmöte.

§17 UPPHÖRANDE

Föreningens upphörande skall beslutas då minst ¾-delar av medlemmarna vid två på varandra följande möten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte, så beslutar.

Eventuella tillgångar skall doneras till annan kvinnojour med liknande målsättning enligt beslut av styrelsen.