Politisk påverkan i kommunen

Här kan du ta del av den politiska påverkan vi bedriver i Huddinge kommun. Läs eller titta på de intervjuer vi gjort med några av våra lokala partier och se hur de svarar på frågor om män och killars våld mot kvinnor och tjejer. 

Är ni ett parti i Huddinge och vill synas här? Hör av er till info@kraftbyran.nu 

 

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Christian Ottosson (kommunalråd) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 16 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄 Hur arbetar Centerpartiet för att motverka killars våld mot tjejer?

Centerpartiet vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relationer. Vi bevakar dagligen det normkritiska perspektivet i alla våra beslut och vi jobbar för att kommunen ska bli ännu tydligare i detta. Att ännu tydligare skriva svart på vitt att vi behöver jobba normkritiskt tror vi skulle sända en viktig signal till hela kommunkoncernen att detta är frågor som i vardagen kan handla om liv och död för den enskilde människan. Psykisk ohälsa behöver också ses utifrån detta perspektiv, det vill säga, för oss i Centerpartiet är det tydligt att till exempel ungdomars mående påverkas av destruktiva normer i samhället.

Ett annat samhällsproblem som vi behöver ha med i vår analys är att många brott av denna typ aldrig anmäls utan tystas ner. Möertalet är därför troligen stort.

Centerpartiet stödjer självklart kommunens arbete med att underlätta för både kvinnojouren och Kraftbyrån.

🎄 Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt arbete?  

Några exempel på det som vi i Centerpartiet vill är:

 • Stärka det normkritiska arbetet i förskola och skola, genom att politiskt visa att detta är prioriterat, kompetensutveckla, och möjliggöra för ett aktivt nätverksarbete.
 • Fortsätta satsa på föräldrautbildningar.
 • Fortsätta stödja kvinnojouren och Kraftbyrån. 
 • Att alla skolor ska ha nolltolerans mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar.
 • Utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, med till exempel normkritik och kompetensutveckling.
 • Utveckla socialtjänstens enhet mot våld i nära relationer, dit drabbade personer kan vända sig för stöd. Alla offer för sexualbrott, även där gärningspersonen inte är en närstående ska kunna vända sig hit, alternativt att kommunen inför en särskild professionell mottagning för personer utsatta för våldtäkt.

🎄 Har Centerpartiet tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad!

De partier som styr kommunen lägger inte enskilt fram egna förslag, så nej det har vi inte gjort. Som sexpartikoalition har vi gemensamt lagt fram en Mål och budget för 2021 (kommunens övergripande styrdokument) med mål för preventivt arbete.

🎄Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre?

Vi tror att det behövs mer uppföljning av detta. Det gäller så klart våld mot flickor och kvinnor, men också värderingsfrågor och hur transpersoner upplever både klimatet och sin livssituation i Huddinge.

🎄 Vilka utmaningar ser du i arbetet mot killars våld mot tjejer?

Centerpartiet anser att det behövs ett mer kritiskt förhållningssätt till samhällets normer, att synliggöra de destruktiva normer som utgör den största utmaningen, och prata om vilka konsekvenser dessa får i dag.

🎄 Finns det några konkreta förslag i Centerpartiet för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Centerpartiet vill öka stödet till jourerna som stödjer utsatta kvinnor. Vi vill också utreda behovet av en mansjour motsvarande de som finns för kvinnor.

 

 

Digital Pride 2020

Under Pride-veckan intervjuade vi Tomas Selin (politisk sekreterare) för att få svar på hur partiet arbetar för att unga HBTQ-personer ska få stöd och vilka verksamheter som tillgodoser detta. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 31 juli 2020.

🌈 Hur arbetar Centerpartiet för att öka tryggheten i Huddinge kommun för unga och i synnerhet HBTQ-personer?

Centerpartiet står upp för öppenhet och frihet. Att försvara ett fritt och öppet samhälle är avgörande för att unga ska växa upp och bli trygga människor, för att vi ska kunna motverka den psykiska ohälsan bland unga, självmord och särskilt unga transpersoners utsatthet.

För oss handlar det om att fortsätta prioritera och försvara förskolors och skolors arbete med normkritik, men också om att unga ska kunna ha en meningsfull fritid oavsett identitet och förutsättningar. Där är jag övertygad om att vi som kommun kan göra ännu mer.

🌈 Vilka initiativ har Centerpartiet tagit för att förbättra livssituationen för unga HBTQ-personer i Huddinge kommun?

Vi i Centerpartiet är glada över den överenskommelse som finns med Kraftbyrån. Som en del av den styrande koalitionen har vi sett till att jämlikhetsfrågorna finns med i alla verksamhetsplaner och att de också följs upp. Det finns mycket kompetens och kunnighet hos många tjänstepersoner, det gäller att stötta det. Särskilt stolt är jag över att familjecentralerna och Tallgårdens äldreboende genomgåtts RFSL:s HBTQ-certifiering. Det visar att vi tar bemötandefrågor på allvar. Att det genererat så mycket uppmärksamhet är inte bara roligt, det är viktigt.

🌈 Hur ser Centerpartiet till att civilsamhället har resurser att bedriva politisk påverkansarbete för målgruppen?

Vi i Centerpartiet vill genom olika partnerskap och på andra sätt stötta civilsamhället i stort, särskilt viktigt är det att ungas fritid kan säkras. Alla våra föreningar är otroligt viktiga för att fler ska få en meningsfull fritid. MUCF är också en aktör som säkrar ett rikt föreningsliv, särskilt för unga HBTQ-personer och för ett mer jämställt civilsamhälle.

Samtidigt välkomnar jag mer påverkansarbete. Det behövs både för att öka kunskapen om HBTQ-frågor och för att sätta press på kommuner, regioner, regering – och på andra delar av civilsamhället och näringslivet. RFSU har många som engagerar sig i lokala föreningar runtom i landet och RFSL gör mycket för att lyfta rättighetsfrågorna. När RFSL gjorde sin kommunranking 2014 så lyfte det HBTQ-frågorna i kommunerna, men det har gått sex år nu och vi behöver fler som systematiskt granskar oss och sätter press. Då kan vi också hitta fler framgångsrika exempel och sporras till att bli bättre.

🌈 Vilka verksamheter för unga HBTQ-personer finns i kommunen som Centerpartiet skulle vilja lyfta?

Jag vill särskilt lyfta alla de som inom förskola och skola jobbar med barn och unga varje dag, och särskilt de som brinner för normkritik och antidiskriminering. Vi i Centerpartiet vill att barn och unga ska känna sig trygga och lyckliga också utanför skolan, därför är det arbete med HBTQ-frågor som våra fritidsgårdar gör viktigt.

Ska jag blicka bortom det kommunala så vill jag gärna lyfta Flemingsbergs församling som jobbar med HBTQ-frågor och blivit certifierade med Regnbågsnyckeln. Det är en församling som ökar i medlemstal och som tar bemötandefrågor på allvar. Svenska kyrkan har en hel del ungdomsverksamhet och stöttar lokala föreningar. Att en av Huddinges församlingar går före i dessa frågor är mycket glädjande.

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Ingalill Söderberg (kommunalråd) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 20 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄Hur arbetar Drevvikenpartiet för att motverka killars våld mot tjejer?

I vårt partiprogram lyfter vi bland annat: Målet är att barnen ska utvecklas i en trygg skolmiljö som präglas av ordning och arbetsro. Mobbning och kränkningar ska inte förekomma. Det är också viktigt att ungdomarnas psykiska hälsa/situation uppmärksammas av vuxna som regelbundet träffar dem.

Bland våra förtroendevalda och nämndemän finns ett stort engagemang för brottsförebyggande och trygghetsfrågor och vi lyfter ofta dessa på våra gruppmöten.

🎄Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt arbete?  

Arbetet måste börja tidigt, varför stöd till föräldrar genom öppna förskolor och förstärkt BVC med återkommande hembesök är viktiga verksamheter som behöver finnas i alla kommundelar. Ökad utbildning för personal redan i förskolan. Fler insatser i grund- och gymnasieskolorna både vad gäller situationell brottsprevention, sociala insatser och stärkt elevhälsa. 

Mobilförbud under skoltid kan vara ett bra verktyg för att hindra kränknigar på sociala medier under skoldagen. Bättre överblickbarhet i skolans lokaler och ökad vuxennärvaro på raster är också viktigt.

🎄Har Drevvikenpartiet tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad!

Vi har jobbat för öppna förskolor i alla kommundelar, för trygghetskameror och andra brottsförebyggande åtgärder. Sedan 2006 är vi med i den styrande koalitionen varför våra förslag i KF är gemensamma med övriga fem partier. 

🎄Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre?

Vårt kommunalråds ansvarsområden trygghet, folkhälsa, jämlikhet och demokrati berör alla i olika grad området. Vi håller oss informerade om aktuell situation, statisik och forskning på området. Vi har också tagit initiativ till återkommande utbildningar för kommunens personal och politiker kring förebyggande arbete, genusfrågor, maskulinitetsnormer och våld. 

🎄Vilka utmaningar ser du i arbetet mot killars våld mot tjejer?

Att få alla skolor att ta problemen på allvar och arbeta förebyggande.

De ökande kränkningarna på sociala medier och lättheten att dela våld och porr över nätet gör arbetet mot detta svårt. 

🎄 Finns det några konkreta förslag hos Drevvikenpartiet för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Vi anser att kommunen varken kan eller ska göra allt själva utan på många områden kan civilsamhället och föreningar driva verksamheten både bättre och billigare. Vi vill på alla sätt värna föreningslivet i stort och skapa fler mötesplatser. Vi står bakom det idéburna offentliga partnerskap som tecknats med Kraftbyrån, liksom det mångåriga kommunala stödet till Kvinnojouren.

 

Digital Pride 2020

Under Pride-veckan intervjuade vi Emil Holmlund (politisk sekreterare) för att få svar på hur partiet arbetar för att unga HBTQ-personer ska få stöd och vilka verksamheter som tillgodoser detta. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 30 juli 2020.

🌈 Hur arbetar Drevvikenpartiet för att öka tryggheten i Huddinge kommun för unga och i synnerhet HBTQ-personer?

Vårt kommunalråd har ansvar för både trygghetsfrågor och jämlikhetsfrågor i kommunen, så vi har såklart extra fokus på det som parti. Vi håller oss uppdaterade i sakfrågan och agerar tillsammans med övriga partier för att få till policys, certifieringar och handlingsplaner som kan sträcka ut en hjälpande hand till alla unga och HBTQ-personer över hela kommunen. 

🌈 Vilka initiativ har Drevvikenpartiet tagit för att förbättra livssituationen för unga HBTQ-personer i Huddinge kommun?

Vi har tillsammans med övriga partier sett till att både ungdomsmottagningen och våra mötesplatser för ungdomar är HBTQ-certifierade. Det finns mer områden vi vill utveckla, bland annat få en förstärkt rutin att fånga upp och adressera bland annat psykiskt ohälsa hos våra unga kommuninvånare, speciellt HBTQ-personer.

🌈 Hur ser Drevvikenpartiet till att civilsamhället har resurser att bedriva politisk påverkansarbete för målgruppen?

Vi har medverkat till att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap med bland annat Kraftbyrån som ger långsiktiga resurser till civilsamhället och hjälper oss i vårt dagliga arbete att skapa ett bättre Huddinge. Kommunen har också bra möjligheter för civilsamhället att söka om både ordinarie föreningsbidrag och bidrag för kampanjer och evenemang, särskilt för unga. Inom ramen för de årliga demokratidagarna finns möjlighet att ordna olika aktiviteter med fokus på HBTQ-frågor för och av civilsamhället. Detta är ett ypperligt tillfälle för HBTQ-personer att lyfta sitt engagemang.

🌈 Vilka verksamheter för unga HBTQ-personer finns i kommunen som du skulle vilja lyfta?

Våra mötesplatser för ungdomar i alla kommundelar, från Öst till Väst. Sedan ska vårt förebyggarteam ha en eloge för sitt arbete på fältet och ute i skolorna. 

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Bo Källström (kommunalråd) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 22 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄Hur arbetar Liberalerna för att motverka killars våld mot tjejer?

Rätten att inte utsättas för våld är den viktigaste jämställdhetsfrågan. Liberalerna har alltid kämpat för ett jämställt samhälle – och vi ger oss inte. Vi vet att hemmet är den farligaste platsen för väldigt många, både för kvinnor och unga tjejer. Det kan vi aldrig acceptera. Liberalerna vill bland annat se 

 • Ökad kunskap inom socialtjänst och skola. 
 • Vi vill att kvinnojourer och tjejjourer ska ha långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor. 
 • Vi vill också öka tryggheten i kommunen, t ex ökad belysning i områden där människor uppelever det som otryggast. Det är inte rimligt att du som tjej ska känna att du måste prata i telefonen eller gå med nycklarna i handen när du är ute på natten. 

🎄Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt arbete?  

Jämställdheten börjar redan i barndomen. Därför är det viktigt att börja med det förebyggande arbetet i tid, vi måste börja prata om normer och värderingar i tidig ålder. Det är många verksamheter som kan inkluderas i det förebyggande arbetet, bland annat skolan, förskolan och civilsamhällesorganisationer.  

Liberalerna vill bland annat se 

 • Ökad kunskap inom socialtjänst och skola. 
 • Vi vill att kvinnojourer och tjejjourer ska ha långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor. 
 • Vi vill också öka tryggheten i kommunen, t ex ökad belysning i områden där människor uppelever det som otryggast. Det är inte rimligt att du som tjej ska känna att du måste prata i telefonen eller gå med nycklarna i handen när du är ute på natten. 

🎄Har Liberalerna tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad!

Nej, det har vi inte. Vi styr tillsammans med fem andra partier och vi lägger därför inte fram enskilda förslag. Däremot finns preventionsarbete med i Mål och budget för 2021. 

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre? 

Kunskapsläget kan alltid bli bättre. I framtiden tror jag att det kan bli aktuellt med en kartläggning gällande tjejers otrygghet och killars våld mot tjejer. 

🎄Finns det några konkreta förslag hos Liberalerna för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Liberalerna vill att kvinno- och tjejjourerna ska få ett utökat och långsiktigt stöd. Risken för att utsättas för våld i hemmet har ökat under pandemin. Alldeles nyligen gick Liberalerna ut och krävde en ny satsning för förlängt och utökat stöd till civilsamhällesorganisationer som arbetar med våldsutsatta.

 

Digital Pride 2020

Under Pride-veckan intervjuade vi Bo Källström (kommunalråd) för att få svar på hur partiet arbetar för att unga HBTQ-personer ska få stöd och vilka verksamheter som tillgodoser detta. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 31 juli 2020.

🌈 Hur arbetar Liberalerna för att öka tryggheten i Huddinge kommun för unga och i synnerhet HBTQ-personer?

Vi följer noga utvecklingen i kommunens olika områden och jobbar för att det ska vara trygga omgivningar, såväl fysiska som psykiska,  för alla ungdomar. I våra egna verksamheter har vi nolltolerans mot övergrepp.

🌈 Vilka initiativ har Liberalerna tagit för att förbättra livssituationen för unga HBTQ-personer i Huddinge kommun?

Vi har bland annat lyft behovet av könsneutrala omklädningsrum i både nya och befintliga idrottsanläggningar. Vi har också varit drivande i arbetet mobbning och diskriminering i Huddinges skolor.

🌈 Hur ser Liberalerna till att civilsamhället har resurser att bedriva politisk påverkansarbete för målgruppen?

Kultur- och fritidsnämnden har en mängd av stödformer för civilsamhället. Det är bara att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen. För övrigt kommer vi att göra en översyn av bidragsregelverket och där kommer vi givetvis att se till att reglerna motverkar diskriminering och uppmuntrar mångfald.

🌈 Vilka verksamheter för unga HBTQ-personer finns i kommunen som du skulle vilja lyfta?

Dels vill jag lyfta det fantastiska arbete som Huddinges föreningar utför och där det finns och ska finnas plats för verkligen alla. Jag vill också nämna vår ungdomsverksamhet som proaktivt arbetar med att erbjuda aktiviteter som lockar alla. Borta är biljardhänget.

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Hampus Holmgren (politisk sekreterared) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 19 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄Hur arbetar Moderaterna för att motverka killars våld mot tjejer?

Vi behöver en attitydförändring hos både unga och vuxna män. För att förändra attityder krävs utbildning, kunskap och att frågorna om jämställdhet fortsätter att diskuteras. Kommunen har ett samarbete med Machofabriken som är ett metodmaterial riktat mot unga för att belysa hur mansnormen påverkar oss alla. Det är ett bra exempel på hur man kan arbeta lokalt. Moderaterna har också inlett ett reformarbete som ska komplettera partiets politik med fokus på jämställdhet inom områdena: jobb, företagande, ekonomi, integration, trygghet, miljö och klimat. Attityder tar lång tid att förändra, vi föreslår också konkreta åtgärder som ska minska våldet idag som till exempel obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning samt kontakförbud med fotboja direkt, inte som idag först efter att kontakförbudet brutits. Vi vill också ha fler poliser och att det införs särskilda grupper i varje polisregion som är specialiserade på sexualbrott

🎄Har Moderaterna tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad!

Förvaltningen jobbar utifrån vår budget och våra verksamhetsplaner som vi beslutar om. I budget för 2021 har vi lagt en satsning på att digitalisera elevhälsan som bland annat hanterar frågor om jämställdhet, sex- och samlevnad, arbete mot kränkande behandling m.m. Vi kommer också att tillsätta två utvecklingsledare på Socialförvaltningen med uppdrag om att utveckla det strategiska arbetet mot bland annat våld i nära relationer, psykisk ohälsa, ANDTS m.m. 

🎄Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre?

Tack vare samarbeten med organisationer som Kraftbyrån m.fl. får vi bättre insikt i flickor och kvinnors utsatthet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete hjälper oss att bli bättre på att förstå problematiken om komma med rätt insatser. De två utvecklingsledarna som ska tillsättas kommer att ta fram handlingsplaner inom områdena som nämndes i svaret innan, det är ett exempel på hur vi kan bli bättre. Kommunen har interna utbildningsinsatser av chefer och medarbetare i olika verksamheter, det finns också verktyg och metoder framtagna som riktar sig till olika målgrupper och olika verksamheter.

🎄Vilka utmaningar ser du i arbetet mot killars våld mot tjejer?

Killars våld mot tjejer är en del av jämställdhetsarbetet som är ett långsiktigt arbete. Att förändra människors beteende och attityder tar tid och därför är det viktigt att frågorna hålls vid liv och att man tar med skolor i preventionsarbetet för att inkludera barn och unga i ett tidigt skede. Det är också alltid svårt att nå fram i det som sker i det dolda och det kan finnas en rädsla för att söka hjälp bland de utsatta. En digital elevhälsa kan vara ett exempel på hur man ökar tillgängligheten så att fler vågar söka hjälp.

🎄Finns det några konkreta förslag hos Moderaterna för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Kvinnojourerna spelar en avgörande roll i att förebygga våld och skydda och stötta utsatta kvinnor och därför vill Moderaterna i riksdagen avsätta 200 miljoner kr till kvinnojourerna för att stödja deras arbete.

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Sara Heelge Vikmång (oppositionsråd) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 15 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄Hur arbetar Socialdemokraterna för att motverka killars våld mot tjejer?

Socialdemokraterna har tagit flera olika initiativ för att motverka killars våld mot tjejer. På nationell nivå har den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta. Vi har bland annat:

 • Skärpt sexualbrottslagen.
 • Förstärkt Kvinnofridslinjen – dit kvinnor kan ringa kostnadsfritt dygnet runt för at få stöd.
 • Tillfört rekordstora belopp till kommuner och regioner för förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.
 • Anställt fler poliser – för Huddinges del handlar det om 55 nyutbildade polisassistenter som stärker arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

🎄Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt arbete?  

Våld i skolan, hemmet, på fritidsgården och i andra miljöer kan aldrig accepteras. Socialdemokraterna vill att kommunen ska vara fri från våld och då behövs fler insatser.

 • Utökat samarbete och ett tydligt forum. Skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polisen, civilsamhället och tjej- och kvinnojourer måste samarbeta mer.
 • Förebyggande normkritiskt arbete för alla barn och unga i form av till exempel värderingsövningar och filmvisningar. Det finns en våldskultur som särskilt pojkar måste förhålla sig till kopplat till maskulinitetsnormen.
 • Fortsätta samarbetet med att vidareutbilda personal om kopplingen mellan porr, sexuella trakasserier och övergrepp.
 • Särskilda insatser mot till exempel sexualiserat språkbruk och våld, pornografi, hedersrelaterat våld och kriminalitet.
 • Omvärldsbevaka och inspireras av andra kommuner till exempel Botkyrkas arbete med MVP (Mentorer i Våldsprevention).

Våld i nära relationer är ett uttryck för ett patriarkalt samhälle och ska aldrig accepteras. Här har  kvinno- och tjejjourer en särskild roll  för att möta de behov som finns hos olika målgrupper.

Arbetet med gruppen barn som lever med eller bevittnar våld i hemmet ska intensifieras och utgå från Barnkonventionen. 

Alla barn i Huddinge ska växa upp under trygga förhållanden. Kommunens arbete ska därför utformas så att barns intressen tillvaratas. De barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller hedersrelaterade krav när de vill leva ett självständigt liv ska upptäckas tidigt och få samhällets stöd.  

🎄Har Socialdemokraterna tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad! 

Socialdemokraterna i Huddinge arbetar ständigt, på olika sätt, för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det handlar om olika initiativ för bättre gatubelysning till att arbeta för att ställa krav på att kommunen ska ha bättre samarbete med civilsamhällsorganisationer.

Vi har bland annat satsat 10 miljoner kronor i en trygghetsfond i vårt budgetförslag för år 2021 för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön. Det kan handla om kameror, bättre belysning, men också om ökad vuxennärvaro, kultur- och idrottsaktiviteter och andra förebyggande insatser för att öka tryggheten.

Skolan är den plats där barn och unga spenderar störst del av sin tid utanför hemmet. Således blir skolan den samhällsinstitution som har störst möjlighet att upptäcka och agera mot våld och förtryck. Det är därför en självklarhet för oss socialdemokrater att skolan får de resurser som de kräver. Vi sa därför nej till den styrande koalitionens skattesänkning och la istället pengarna på skolan. 

🎄Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre?

Under en alltför lång tid har kartläggningen och insatserna för att motverka killars våld och flickors utsatthet varit beroende av enstaka engagerade personer. Deras insatser har varit ovärderliga, men det är inte ett hållbart sätt att jobba i en stor och växande kommun med många olika bostadsområden och verksamheter. Det är därför det bra att preventionsarbetet nu ska samordnas och få en tydligare politisk styrning.

Socialdemokraterna är Huddinges största parti, men vi är i opposition. Moderaterna har styrt Huddinge kommun i snart 15 år men vi gör vårt bästa för att stärka arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och flickor. Coronapandemin har lett till att många under perioden har en mer begränsad kontakt med omvärlden. Till exempel när gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan har undervisningen helt eller delvis på distans. För många ökar risken för våld i hemmet ytterligare. Om pandemin leder till att någon i hemmet (eller fler) blivit arbetslösa innebär det en stor påfrestning som allvarligt ökar risken ytterligare. För många unga är skolan och fritidsgården en trygg plats där det finns vuxna att få stöd från, men för andra är just dessa platser arenan för våldet.

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, även om vi alla måste samarbeta för att förebygga våldet och skydda offren. Det är viktigt att Huddinge kommun ständigt arbetar med att informera om och sprida kommunens egna jourtelefon som riktar sig till våldsutsatta. Tidigare kriser och pandemier har visat att fler personer söker stöd och hjälp efter en kris eller pandemi. Därför är det viktigt att Huddinge kommun planerar för och har beredskap för detta.

🎄Vilka utmaningar ser du i arbetet mot killars våld mot tjejer?

Det finns stora utmaningar i och med att det finns normer och föreställningar om hur vi förväntas vara och hur vi uppfostrar flickor och pojkar. Vi måste alla våga vara normkritiska och ifrågasätta mansrollen och maskulinitetsnormen och det våld som finns i anslutning till normerna. Det finns också ofta uppfattningar att lite måste en tåla som på sikt normaliserar ett visst beteende och föreställningar att du som flicka och kille ska vilja ställa upp på och tycka om till exempel hårdhänt sex. Sociala medier och internet innebär förstås mycket positivt, men det är också en arena där flickor kan utnyttjas och utsättas för kränkningar. Hedersrelaterat våld och förtryck kräver att det finns handlingsplaner och kunskap i såväl förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och civilsamhälle.

Barn- och ungas psykiska hälsa och utsatthet måste alltid vara en prioriterad politisk fråga. Ingen ska behöva ramla mellan stolarna eller sättas i en lång kö till BUP. Det krävs mer resurser till förskola och skola i allmänhet men också särskilda satsningar på elevhälsan så att det finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare. Det behövs också tillgång till Första linjen i hela länet så att det är en låg tröskel för barn och unga med ångest och annan psykisk ohälsa att få hjälp i tid.

Ungdomsmottagningen är viktig för att unga ska kunna söka samtal, stöd och hjälp utan föräldrars eller andra vuxnas vetskap kring sex, relationer, nedstämdhet och preventivmedel.

Fritidsgårdar, idrott och föreningsliv och möjligheten till en meningsfull fritid har stor betydelse för hur barn och unga mår och möjligheten att få stöd av trygga vuxna.

🎄Finns det några konkreta förslag hos Socialdemokraterna för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Socialdemokraterna i Huddinge arbetar ständigt för att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn. Ideella kvinno- och tjejjourer utför ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Idag finns det behov av att stärkta insatser för kvinnor och tjejer som utsatts för våld och insatser för att förebygga och bekämpa mäns och killars våld mot kvinnor och flickor. Det är därför socialdemokraterna menar att det är viktigt att ytterligare förbättra förutsättningarna för tjejjourernas arbete. Kraftbyråns projekt ”En porrfri kommun” i Huddinge är ett viktigt arbete som vi stöttar. Syftet med projekt är att med hjälp av kostnadsfria föreläsningar hjälpa skolpersonalen att kompetensutvecklas och få en ökad medvetenhet om sexuella trakasserier. Det tycker vi är bra.

 

Digital Pride 2020

Under Pride-veckan intervjuade vi Sara Heelge Vikmång (oppositionsråd) för att få svar på hur partiet arbetar för att unga HBTQ-personer ska få stöd och vilka verksamheter som tillgodoser detta. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 31 juli 2020.

🌈 Hur arbetar Socialdemokraterna för att öka tryggheten i Huddinge kommun för unga och i synnerhet HBTQ-personer?

Huddinge ska vara en trygg kommun för alla. Vi ser idag att allt för många HBTQ+-personer känner otrygghet, och att risken att utsättas för hatbrott och den psykiska ohälsan är för hög bland HBTQ+-personer, särskilt bland unga. Socialdemokraterna har föreslagit att ungas ohälsa i Huddinge ska kartläggas och att en åtgärdsplan ska tas fram för att öka hälsan. Om vi hade fått bestämma skulle kommunens resurser fördelas jämlikt och jämställt.

Jag vill att du ska kunna gå hand i hand med den du älskar i Huddinge utan att känna otrygghet. Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ+-personer. Huddinge ska vara en kommun utan över- och underordning, rasism eller queerfobi, homo- bi - och transfobi, ett Huddinge utan fördomar, våld och diskriminering. 

🌈 Vilka initiativ har Socialdemokraterna tagit för att förbättra livssituationen för unga HBTQ-personer i Huddinge kommun?

Socialdemokraterna har i opposition tagit flera olika initiativ för att förbättra livssituationen för unga HBTQ+-personer i Huddinge:

Vi har föreslagit att lärare, pedagoger och annan personal i förskola och skola ska få kompetens om HBTQ+-frågor och normkritik, och att alla skolors och förskolors lokaler ska granskas ur ett HBTQ+-perspektiv. Sedan vill vi generellt att skolan och förskolan ska få mer resurser så att tid och möjlighet finns för alla vuxna att kunna se och bemöta varje barn och elev.

Vi vill att alla mötesplatser för unga i Huddinge ska ha kompetens och kunskap inom HBTQ+-frågor och inom idrotten vill vi se en handlingsplan för ökad jämställdhet. Om vi hade fått bestämma skulle alla kommunens verksamheter genomsyras av ett normkritiskt perspektiv och fler anställda skulle ha HBTQ+-kompetens.

Vi har drivit på för att kommunen ska ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck och vi har uppmärksammat kvinnors, i synnerhet unga kvinnors, trygghet i Huddinge.

🌈 Hur ser Socialdemokraterna till att civilsamhället har resurser att bedriva politisk påverkansarbete för målgruppen?

Socialdemokraterna vill stärka föreningslivet och civilsamhället i Huddinge så att fler kan engagera sig, vara med och påverka och tillsammans bygga samhället. Vi står bakom kommunens samarbete med Kraftbyrån och den överenskommelse som ska leda till att barn och unga i Huddinge ska nås av våldsförebyggande arbete och stödinsatser som främjar den fysiska, psykiska och sexuella hälsan.

Jag vill också framhålla regeringens utökade stöd till kvinno- och tjejjourerna och det strategiska arbetet och statsbidragen till HBTQ+-organisationer via myndigheten MUCF.

🌈 Vilka verksamheter för unga HBTQ-personer finns i kommunen som du skulle vilja lyfta?

Jag skulle vilja lyfta fram Ungdomsmottagningen och Skogås familjecentral som är den första HBTQ-certifierade familjecentralen i Sverige vilket är bra för unga nyblivna HBTQ+-föräldrar.

Jag vet att det finns ett stort engagemang på alla Huddinges ungdomsgårdar och mötesplatser, men jag önskar att kommunen skulle göra mer för att unga HBTQ+-personer ska uppleva trygghet och inkludering i all verksamhet som vänder sig till barn och unga.

Adventsfrågestund 2020 

Vi intervjuade Nujin Alcabek (oppositionsråd) som fick svara på hur killars våld mot tjejer ska prioriteras i den kommunala politiken. Ett utdrag av intervjun publicerades på vår Instagram 21 december 2020. Här på vår hemsida kan du ta del av hela intervjun.

🎄Hur arbetar Vänsterpartiet för att motverka killars våld mot tjejer?Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi menar att killars våld mot tjejer är en del av ett system, patriarkatet, där kvinnor systematiskt underordnas män genom att strukturellt missgynnas. I allt vårt politiska arbete har vi det feministiska perspektivet som en självklar del. 

🎄Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt arbete?

När det gäller våldsprevention menar vi att man måste börja ifrågasätta de givna könsrollerna redan från tidig ålder. Vi driver bland annat frågan om genuspedagoger på förskolorna som har just det perspektivet i sitt pedagogiska arbete. Det handlar om att förändra attityder. Ett sådant arbete går inte över en natt utan tar lång tid. Tyvärr ser vi i hela Sverige hur de konservativa krafterna växer sig starkare och det i sin tur innebär i praktiken ofta att de feministiska landvinningarna dras tillbaka. Men just därför är det extra viktigt att fortsätta med ett långsiktigt våldspreventivt arbete. Vi menar också att det är viktigt att detta arbete får en långsiktighet. Organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt arbetar med detta ska kunna vara säkra på sin finansiering. På många håll i landet går exempelvis kvinnojourerna på knäna och får inte den finansiering de skulle behöva. Dessutom måste de söka nya bidrag varje år vilket gör att det är svårt att fokusera på kärnverksamheten. Detta gäller även organisationer som jobbar upplysande och preventivt. 

🎄Har Vänsterpartiet tidigare lagt fram förslag till kommunfullmäktige i Huddinge kommun som berör killars våld mot tjejer? Om ja, berätta gärna vad!

Sedan 2010 har följande motioner lagts som berör ämnet:
Motion om feministiskt självförsvar, motion om genusförskola,  motion om jämställshetsintegrering, motion om att motverka prostitution och människohandel, motion om genus- och mångfaldsgranskning av läromedel, motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld- och förtryck, motion om feministisk stadsplanering, motion om rätt till utbildning för barn till våldsutsatta kvinnor samt en motion om att minska kvinnors sjukfrånvaro.

🎄Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att kunskapen om våld i kommuner runt om i Sverige är bristfällig. Hur tydlig bild av killars våld och flickors utsatthet upplever ni att det finns i Huddinge kommun, och hur kan den eventuellt bli bättre?

Den allmänna kunskapen måste öka generellt i samhället. Vi upplever att Huddinge gör många bra saker men kan göra betydligt mer. En stor del av ansvaret vilar just nu på civilsamhället, vilket är bra. Däremot behöver civilsamhället då mer resurser för att kunna jobba planmässigt med informationskampanjer och liknande. Föreningslivet behöver också få tillgång till lokaler. Skolan behöver också bli bättre på att ta upp dessa frågor. Saknas kompetens hos personalen finns det organisationer i civilsamhället man kan ta hjälp av. 

🎄Vilka utmaningar ser ni i arbetet mot killars våld mot tjejer?

Det finns en stor utmaning i resursbristen. Vi ser också helst att ett långsiktigt arbete ska kunna bedrivas och en utmaning blir då att bidrag betalas ut med för korta intervaller. Det ska inte heller behöva vara så att för stort arbete ska behöva läggas på redovisning, istället för att göra det viktiga arbete som bidragen är avsedda för. Mer långsiktiga bidrag behövs och ihållighet. Vi ser också behovet av bättre kompetens i frågan om hedersrelaterat våld och förtyck och machokulturer.

🎄Finns det några konkreta förslag hos Vänsterpartiet för att stärka, stötta och bevara den ideella jourrörelsen?

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Allt vårt arbete går ut på att stoppa könsmaktsordningen och det grövsta uttrycket för det systemet är mäns våld mot kvinnor. Vi vill införa feministiskt självförsvar i skolan, skärpa straffen för våldtäkt, öka stödet till kvinnojoursverksamheten, införa lokala handlingsplaner mot hedersrelaterat våld- och förtryck. Detta är bara några exempel på vad vi vill göra på detta område!