Särskilt utsatta grupper

Att utsättas för våld kan vara en fruktansvärd och jobbig upplevelse för vem som helst. Till följd av diskriminering och marginalisering kan vissa grupper vara särskilt utsatta. Hindren och behoven kan bli ännu mer komplicerade eller större om en tillhör en särskilt utsatt grupp.

HBTQAI+-personer 
I våld mot HBTQAI+-personer, till exempel våld i samkönade relationer, är fokus för våldsutövandet främst den våldsutsattas identitet som HBTQAI+-person - särskilt om hen inte lever öppet med sin sexuella läggning. Detta kan ta sig uttryck genom hot om att avslöja en persons sexuella läggning eller könsidentitet mot dennes vilja. Heteronormativa föreställningar om våld i nära relationer riskerar att osynliggöra våld mot HBTQ+-personer, samt att begränsa tillgång till skydd och stöd. 

Äldre kvinnor 
Våld mot äldre kvinnor karaktäriseras ofta av en stark beroenderelation mellan offer och förövare. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar som att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framförallt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir betrodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter till att få stöd och hjälp.

Kvinnor med funktionsvariation
Våld mot kvinnor med funktionsvariation kan utövas av en partner, men också av en familjemedlem eller personer som kvinnan är i beroendeställning till. Våldet kan riktas mot funktionsvariationen, exempelvis genom att flytta saker hemma hos en synskadad person så att dennes vardagliga liv försvåras. Kvinnor med funktionsvariationer kan dessutom sakna kunskap om sina rättigheter och ha svårt att uttrycka sig, något som kan hindra dem att få tillgång till rätt hjälp och stöd. 

Kvinnor med utländsk bakgrund 
Diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på socialt nätverk kan försvåra för kvinnor med utländsk bakgrund att söka hjälp. Kvinnor med utländsk bakgrund kan också sakna kunskap om sina rättigheter och det svenska rättssystemet. Dessutom är våld inom relationen inte ett brott i många länder, och ofta en fråga som bör hållas inom familjen. Utländska kvinnor som nyligen gift sig med en svensk man, papperslösa kvinnor och kvinnor som blivit offer för människohandel för sexuella ändamål är också grupper som kan vara i behov av adekvat stöd och hjälp för att bli fri från våldsutsatthet. 

Kvinnor med missbruksproblematik 
Kvinnor i missbruk har ofta en stark beroendeställning till sin förövare då förövaren kan vara den som förser henne med droger. Ytterligare en faktor som är specifikt kopplad till kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare: partner, behandlingspersonal, väktare, polis eller andra missbrukare. Dessa kvinnors våldsutsatthet tenderar att förminskas i kontakt med stödinsatser då våldet ofta betraktas som en konsekvens av missbruket.

Intersektion

I texten som är skriven ovan tydliggörs att det finns en rad olika faktorer som kan påverka en särskild utsatthet för våld i nära relationer. Med detta sagt är det också viktigt att poängtera att en nödvändigtvis inte enbart tillhör en av dessa grupper, en kan tillhöra en variation av olika grupper. Ett intersektionellt perspektiv är därför viktigt i arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Detta för att tydligt kunna se hur olika faktorer såsom exempelvis missbruksproblematik och ålder samverkar och påverkar individen i dennes liv.