Organisation

Här kan du läsa om hur Unizons organisationsstruktur ser ut.

Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp och incest. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizons uppgift som riksförbund är att organisera medlemsföreningarna genom att kvalitetsutveckla arbetet, utbilda och att bedriva politiskt påverkansarbete utifrån medlemsjourernas samlade erfarenheter, förbundets stadgar, manifest och värdegrund. Unizon är en idéburen organisation med en demokratiskt uppbyggd struktur där medlemmarna har stort inflytande över verksamheten.

Varje medlemsjour är autonom och ansvarar för den egna verksamheten. Det har genom medlemskapet i Unizon förbundit sig till att respektera förbundets demokratiska ordning, värdegrund och vision om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kongressen

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång per år. Kongressen består av ombud från de anslutna medlemsjourerna och varje medlemsjour företräds av ett röstberättigat ombud. Alla medlemmar har genom ombudet rätt att rösta och företräda sin jour i de beslut som kongressen fattar.

Exempel på beslut som fattas av kongressen:

  • förbundsstyrelse och valberedning
  • eventuella stadgeändringar
  • verksamhetsplan och inriktningsplan
  • revisorer
  • motioner och propositioner

Förbundsstyrelsen

Förbundets styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. Samtliga medlemmar i styrelsen är valda av kongressen och är själva medlemmar i en ansluten medlemsjour. Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är två år.  Ordförandeskapet ska innehas av en kvinna.

Styrelsen leder arbetet. Styrelsens uppgift är att arbeta strategiskt med att bevaka förbundets och medlemmarnas intressen. Styrelsen arbetar även med att representera och företräda förbundet, sköta förbundets ekonomi samt fattar beslut i alla ärenden vars handläggning inte regleras på annat vis i stadgarna. Styrelsen innehar arbetsgivaransvar för anställd personal på förbundskansliet.

På kongressen 2020 beslutades det att Unizon ska ha en heltidsarvoderad ordförande. Förbundsordförande för Unizon är från april 2020 Olga Persson.

Revisorerna

Styrelsens förvaltning samt förbundets räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av de på kongressen utsedda revisorerna. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisorerna kan redovisa sin revisionsberättelse inför kongressen.

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval för styrelsens samtliga poster samt att till kongressen föreslå arvoden för styrelsen.

Samtliga medlemsjourer har rätt att nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Valberedningen gör i god tid inför kongressen intervjuer med den sittande styrelsen, generalsekreteraren samt samtliga nya nominerade och föreslår sedan kandidater till förbundsstyrelsen.  

Förbundskansliet

Kansliet genomför kongressens och förbundsstyrelsens beslut i operativa aktiviteter. På kansliet arbetar i dagsläget 10 tjänstepersoner. En generalsekreterare leder arbetet på kansliet tillsammans med kanslichefen. Utöver det finns en administratör, tre sakkunniga, två pressekreterare och två projektmedarbetare.

Generalsekreterare för Unizon är Rebecka Andersson och kanslichef är Lotta Sonemalm.

Kanslipersonalen är, till skillnad från styrelsen, själva inte aktiva i någon medlemsjour. Detta organisatoriska beslut grundar sig i en vilja att undvika jäv och intressekonflikter.

Har du frågor om Unizons organisation är du välkommen att kontakta info@unizon.se