Bli medlem i Unizon

Nedan kan du läsa om hur er organisation ansöker om medlemsskap i Unizon.

Vilka beslutar om medlemskap i Unizon?

Det är Unizons styrelse som fattar beslut om medlemskap. Styrelsen går kontinuerligt igenom medlemsansökningar och ser över om kraven för medlemskap är uppfyllda och fattar beslut efter genomgång av inkommen ansökan och kontroll av gällande stadgar och styrelsens sammansättning. Kanslipersonal, och om möjligt, en styrelserepresentant genomför därefter ett besök hos sökande förening. Om styrelsen accepterar ansökan meddelas föreningen senast en vecka efter taget beslut.

Vilka kan bli medlemmar i Unizon?

Verksamheter som är idéburna, partipolitiskt och religiöst obundna med verksamhet som ligger i linje med förbundets intresseområde och som enligt förbundsstyrelsens samlade bedömning delar förbundets grundidéer och målsättning samt förbinder sig till nedanstående krav är välkomna att ansöka om medlemskap i Unizon.

Kriterier baserade på värderingar och målsättning:

 • Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess idé och värdegrund vilket ligger i linje med Unizons ändamålsparagraf § 2.
 • Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett mål, för att förverkliga idén.
 • All vinst/överskott ska oavkortat återinvesteras i den idéburna verksamheten.
 • Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
 • Verksamheten ska stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde.

Kriterier baserade på öppenhet:

Medlem tillämpar öppenhet vad gäller: 

 • Verksamhetens ekonomi
 • Anställningsvillkor för anställda
 • I förekommande fall styrelsearvoden
 • Kvalitet

Kriterier baserade på åtagande:

Medlem ska:

 • Delta med två representanter på en utav förbundets grundkursutbildningar inom loppet av ett år från att beslutet om antagande av medlem skett.
 • I så stor utsträckning som möjligt generöst till förbundet och dess medlemmar dela med sig av arbetssätt, metoder och material.
 • Medlem kan inte vara medlem i annan riksorganisation för kvinnojourer, tjej- trans- och ungdomsjourer. Medlem kan ingå i lokala och regionala nätverk och plattformar vars värdegrund är förenlig med Unizons.
 • Medlemsavgift ska erläggas senast den 31 januari för det aktuella året. För nytillkomna medlemmar ska medlemsavgift vara erlagd senast två veckor före kongress om rösträtt ska kunna utövas.

Vanliga orsaker till att medlemsansökan avslås

 • Att det i verksamhetens ändamålsparagraf inte framgår tydligt att arbetet utgår från ett kvinno- tjej eller barnrättsperspektiv. I ändamålsparagrafen ska det framgå att verksamheten erkänner att samhället är ojämställt och visa på vilka metoder verksamheten har för att förändra detta.
 • Att verksamhetens stadgar inte är fullständiga och/ eller saknar nödvändiga element. 

Skäl till att vara medlem i Unizon

Unizons högsta prioritet är att stödja våra medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Att vara del av ett riksförbund ger verksamheten ett sammanhang och hela jourrörelsen kraft. Vi visar omvärlden att vi är många som delar visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon bedriver en mycket aktiv omvärldsbevakning för att våra medlemmar ska kunna hålla sig à jour om vad som sker inom våra ämnesområden. Medlemmarna får del av detta via nyhetsbrev, hemsida, mejlutskick, postutskick och genom våra utbildningar och medlemsträffar.

Unizon arbetar aktivt för att lyfta fram våra medlemsjourer och har utvecklat nätverk och plattformar för att synliggöra medlemmarnas verksamheter både för stödsökande, politiker, socialtjänst och andra yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn. 

Engagemang och deltagande 

Unizon är ett demokratiskt förbund och ser ett stort värde i att ha engagerade medlemmar som deltar och bidrar till de processer som utvecklar vårt område både organisatoriskt och politiskt. Genom medlemskapet vill Unizon att varje medlem:

 • Deltar på den årliga kongressen
 • Deltar med två representanter på en utav förbundets grundkursutbildningar inom loppet av ett år från att beslutet om antagande av medlem skett
 • Deltar på utbildningar och evenemang som förbundet anordnar
 • Deltar i diskussioner och kommer med konstruktiva förslag för att utveckla förbundet och medlemsjourerna
 • I så stor utsträckning som möjligt generöst till förbundet och dess medlemmar dela med sig av arbetssätt, metoder och material. Exempelvis verksamhetsberättelser och intern statistik.

Vad kostar ett medlemsskap i Unizon?

Medlemsavgift i Unizon fastställs genom föreningens omsättning och baseras på det senast godkända årsbokslutet utifrån tre nivåer:

1) på en omsättning om 0 - 1 miljon kr är nya medlemsavgiften 1 000 SEK

2) på en omsättning om 1 miljon - 5 miljon kr är nya medlemsavgiften 3 000 SEK

3) på en omsättning om 5 miljon kr eller mer är nya medlemsavgiften 5 000 SEK

För de medlemsföreningar som är en kombinerad kvinno- och tjej-/ungdomsjour så betalar föreningen alltid 1 000 SEK för tjej-/ungdomsjouren.

Avgiften betalas senast den 31 januari innevarande år. Deltagande i utbildningar och medlemsträffar sker till mycket subventionerade priser.

Ansök om medlemskap

Unizon tar in ansökningar från föreningar löpande under hela året och det är Unizons förbundsstyrelse som beslutar om medlemskap. Ansökningsprocessen består av olika moment varav ett är besök från förbundet samt att styrelsen skall ha ett möte där beslutet tas.

Om ni vill ansöka om medlemskap skickar ni följande dokument:

 • ett brev där ni berättar att ni ansöker om medlemskap
 • er organisations stadgar
 • senaste verksamhetsberättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk berättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • budget
 • styrelseförteckning
 • protokoll från senaste årsmötet eller senaste konstituerande möte
 • ifylld blankett för adressuppgifter

Färdig ansökan skickas till:

Unizon

Elsa Brändströms gata 62b

129 52 Hägersten

eller info@unizon.se

Nedladdningsbara länkar

Unizons stadgar

189KB

Adressblankett

74.5KB