Så här jobbar vi med att förebygga våld

Våldspreventivt arbete kan se ut på många olika sätt och här kan du läsa mer om hur vi jobbar med frågan.

En viktig del i kvinno- & tjejjourens arbete handlar om prevention - att jobba förebyggande, för att vi ska kunna uppnå förändring i samhället. Vi arbetar utifrån ett feministiskt perspektiv, vilket innebär att vi alltid utgår från en maktanalys och kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld. 

I vårt utåtriktade arbete handlar det främst om primärprevention - det vill säga tidiga våldsförebyggande insatser riktade till allmänheten, samt insatser till grupper som riskerar att utsättas för våld eller utsätta andra för våld. Vi har i samverkan med Jönköpings kommun länge arbetat på skolor, främst högstadiet och gymnasiet, med olika metoder. Mer om dem kan du läsa i rutorna nedan.

Föreläsningar

Kvinno- och tjejjouren Jönköping besitter en bred kompetens och kunskap inom olika ämnen, bland annat om våld i nära relation, barn som upplever våld, våld i ungas relationer, normer och genus, samtycke, vad unga möter på nätet, porr och prostitution. 

I den mån vi hinner åker vi ut och informerar om vår verksamhet, föreläser och håller workshops.
Vill du att vi besöker dig och din verksamhet? Vi kan också föreläsa digitalt. 

Ofta får vi frågan från yrkesverksamma och skolor, men vi vet att det finns många andra ställen som också kan ha nytta av vår kunskap till exempel arbetsgivare och idrottsföreningar. Hör av dig så ser vi vad vi kan ordna!

Mejl: info@kvinnotjejjourenjkpg.se

Prislista fr 1 jan 2024:

Föreläsning för privata företag    2000kr/timme*

Kommunal verksamhet                 Kostnadsfritt*

Ideella föreningar                          Kostnadsfritt* 

Företag som saknar ekonomisk möjlighet att betala för våra föreläsningar är välkomna att ändå höra av sig med en förfrågan. Vi är flexibla med priser och lösningar.

*i Jönköping med omnejd, reseersättning kan tillkomma. 

Unizons Våldspreventionsguide

thumbnail

Unizons våldspreventionsguide

411.6KB

Unizons senaste rapport om porrens skadeverkningar.

thumbnail

Det här är inte ok! En rapport om porrens skadeverkningar.

2.1MB

Normstorm

Normstorm går ut på att synliggöra, problematisera och ifrågasätta normer. Ungdomar arbetar normkritiskt med utgångpunkt i material såsom machofabriken och framställer egna bilder eller konstverk. Projektet ger ungdomar möjligheten att under kreativa former reflektera kring normer utifrån sina egna perspektiv. Bilderna som tas fram ställs sedan ut samt samlas i ett metodmaterial och används som underlag och inspirationskälla för normkritiskt arbete.

Till Normstorm
MVP

Mentorer i våldsprevention handlar om att förebygga genusrelaterat våld och kränkningar genom att uppmana eleverna att på olika sätt agera som förebild, vara aktiva åskådare (”bystanders”) och inte låta våldshandlingar från sina skolkamrater passera. De övergripande målen med MVP är att öka medvetenheten om våld, utmana eleverna att tänka självständigt och kritiskt, öppna för dialog och skapa reflekterande samtal, samt att uppmuntra till ledarskap – att på ett säkert sätt våga lägga sig i och inspirera andra till att våga göra det.

Till MVP
Machofabriken

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Till Machofabriken.se
Kärleken är fri

Kärleken är fri är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer, med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter utifrån barnkonventionen.

Till Kärleken är fri