LHBTQI – sexualitet, identitet och kön

LHBTQI är ett paraplybegrepp som står för homosexuella-, bisexuella, -transpersoner, queera och intersex. Homo- och bisexualitet handlar om en människas sexualitet och sexuella läggning – alltså vem man blir kär i, attraherad av eller vill ligga med, medan trans och queer handlar om en människas identitet – alltså hur man identifierar sig utifrån kön, könsuttryck och könsidentitet. Intersex betyder att en persons genetiska, hormonella och kromosomsammansättning inte är entydigt man eller kvinna.

Sexuella läggningar

Sexuell läggning handlar om vilket kön de personer har som du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med. I Sverige har vi lagar som säger att du har rätt att älska, ligga och vara tillsammans med vem du vill. Man brukar tala om i huvudsak tre olika sexuella läggningar:

Heterosexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer av motsatt kön. Exempelvis att du som tjej vill vara med killar.

Homosexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer av samma kön. Exempelvis att du som tjej vill vara med tjejer.

Bisexualitet innebär att du blir kär i, attraherad av eller vill ligga med personer som både har samma eller motsatt kön. Exempelvis att du som tjej både vill vara med tjejer och killar.

 

Identitet och kön

T och Q i paraplybegreppet ”HBTQ” står för trans och queer. Dessa begrepp är inte kopplade till sexuell läggning utan till identitet. Identitet kopplat till trans och queer kan handlar om hur du känner dig och hur du vill att andra ska bemöta dig utifrån bland annat kön, könsidentitet och könsuttryck.

 

Om du är HBTQI-person så har du rätt att, precis som alla andra, leva ditt liv i frihet fritt från våld, hot och övergrepp. Statistik visar att om du är HBTQI-person så riskerar du i högre utsträckning att utsättas för våld, hot om våld eller trakasserier än om du inte är HBTQI-person. Det är helt oacceptabelt. Om du blivit utsatt för hot, våld eller diskriminering kan du anmäla detta till polisen eller till diskrimineringsombudsmannen. Skolan har även en skyldighet att vidta åtgärder om elever utsätts för hot och hat på grund av vem de är eller vem de blir kära i.

Mer om LHBTQI

Läs mer om olika sexualiteter och identiteter och vad de betyder på Unizons ungdomsguide.

Till guide

Könsidentitet

Könsidentitet handlar om vilket kön du känner dig som, men måste jag veta min könsidentitet? Läs mer på UMOs sida.

Till UMO