Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsbehandling

Kvinnojouren Viljan (nedan kallade ”oss”, ”vår”) använder sig av ett medlemsregister för att kunna hantera medlemsuppgifter samt för att kunna kalla medlemmar till årsmöte samt påminna om förnyat medlemskap. Detta register behandlas endast internt inom Kvinnojouren Viljan och delas inte med tredje part. Vidare finns möjlighet att som medlem välja att få information och nyheter från oss och vår verksamhet. Om du inte längre önskar få sådana utskick, vänligen meddela oss via någon av kontaktvägarna nedan. 

Kontaktuppgifter: Kvinnojouren Viljan, Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal. Telefon: 0651-57 50 50 (växel) e-post: info@kvinnojourenviljan.org 

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt ansvar gentemot dig som medlem och kommer därefter att raderas. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.  

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet samt rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om du anser att vi inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till berörd tillsynsmyndighet vilken är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).