Vad är våld?

Ett knytnävslag rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Fysiskt våld är allt från knuffar, att bli fasthållen eller dragen i håret, stryptag eller kvävningsförsök, slagen eller sparkad till användandet av olika tillhyggen. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska synas. Våldet kan även ge skador på delar av kroppen som inte går att dölja.

 • Knuffar, slag och sparkar 
 • Stryptag eller kvävningsförsök
 • Dolda och synliga fysiska skador

Olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll är exempel på psykiskt våld i nära relationer. Även våld eller hot om våld mot husdjur räknas som psykiskt våld. Växlingen mellan våld och värme gör våldet oförutsägbart och är därför väldigt svårt att värja sig mot, vilket successivt leder till psykologisk nedbrytning och kan göra det svårt att lämna relationen.

 • Direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden
 • Falska anklagelser och förhör
 • Stalkning och andra trakasserier

Sexuellt våld kan definieras som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Till sexuellt våld räknas exempelvis att hota eller tjata sig till sex, våldtäkt eller att tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till.

 • Oönskad beröring eller trakasserier
 • Påtvingad sexuell aktivitet eller påtvingade sexuella handlingar
 • Våldtäkt

Materiellt våld kan vara att personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Det ekonomiska våldet innebär att förvaren kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att på så vis öka isoleringen och utsattheten som då försvårar för den våldsutsatta att lämna relationen.

 • Avsiktlig förstörelse av personliga ägodelar
 • Inte tillåtas ha kontroll över den egna ekonomin
 • Förvägras självständighet och oberoende

Personer som är beroende av andra för vård och omsorg i vardagen, på grund av funktionsvariation, ålder eller liknande kan utsättas för försummelse, såsom undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost. Förövaren kan även utöva fysiskt våld mot delar av den utsattas kropp som redan gör ont.

 • Ett aktivt försvårande i vardagen
 • Undanhållande av medicin
 • Bristande hjälp och omvårdnad

Social utsatthet kan vara olika former av frihetsinskränkningar, såsom isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Begränsningen av livsutrymmet och handlingsfriheten sker gradvis och innebär att nätverket av familj och vänner blir allt mindre, vilket leder till att förövarens bild av relationen blir den dominerande.

 • Isolering
 • Begränsningen av livsutrymme
 • Ökat beroende till förvaren

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, utan att våldet utförs kollektivt. En person som utmanar eller trotsar rådande normer anses dra skam över hela familjen och riskerar därför att straffas för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Det är inte bara kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utan även pojkar, män och hbtq-personer.

 • Hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme både i och utanför hemmet, eller rätt att själv välja partner
 • Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen
 • Könsstympning, kvinnlig omskärelse och tvångsäktenskap eller arrangerade äktenskap ses ofta som en del av hedersrelaterat våld och förtryck