Vilka rättigheter har jag?

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Alla som är utsatts för våld i nära relation har rätt till stöd och skydd från samhället. Kommunen bär det yttersta ansvaret för att du som har utsatts för våld får det stöd och hjälp som du har rätt till.

Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som har upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver. 

Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov. Stöd kan ges i form av ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivning eller stödsamtal, ordnande med kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivillighetsorganisationer, hjäp att söka ny bostad, kontakter med polismyndigheten eller rättsväsende samt insatser för barn.

Mer info om rättigheter

 Källa: Unizon