Samtalsmottagning - Barn

Barn som upplevt våld i familjen eller i nära relation behöver få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Familjefridsjouren erbjuder barn samtal enskilda eller i grupp.

Barn som upplevt våld i familjen eller i nära relation behöver få möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Familjefridsjouren erbjuder det stödet med hjälp av Trappan-modellen. Vid behandling av barn som upplevt våld har framkommit att traumatiserade barn inte berättar om våldet om man inte ställer konkreta frågor. Detta ställer höga krav på att den som möter det traumatiserade barnet har förståelse för barnets inre föreställningsvärld.
Innan behandling kan påbörjas måste barnet först skyddas från våldet. Bedömningen av vilken risk för ytterligare våld barnen kan utsättas för är av stor vikt om arbetet med barnen ska vara etiskt och terapeutiskt försvarbart.
Familjefridsjouren har personal som är utbildade i Trappan-modellen.

Trappan-modellen
Modellen utgår från ett psykosocialt arbetssätt med utgångspunkt i barns mångfacetterade verklighet; dels den yttre samhälleliga, dels den inre personliga, vilket innebär att både barnets och bland annat familjens psykologiska situation tas i beaktande.
Trappans tre steg är kontakt, rekonstruktion och kunskap. Syftet är att barnet gradvis ska kunna tala om våldet och därmed få möjlighet att bearbeta sina minnen. Den förändring som behandlingen syftar till är i första hand kognitiv och i andra hand emotionell och beteendeinriktad. Det är viktigt att starta behandlingen så tidigt som möjligt efter att våldet upphört.

Barn har rätt att få samtalsstöd då de upplevt våld i sin uppväxtmiljö. För barn under 18 år behöver vårdnadshavare vanligtvis samtycka till kontakten. För att delta i samtalsgrupp behöver barnet ha ett såpass utvecklat språk att det går att föra samtal. 

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller tidsbokning!