Response-Based Practice

Vi arbetar utifrån den kanadensiska metoden Response-Based Practice, en modell för stärkande och icke-skuldbeläggande samtal med människor som utsatts för våld och övergrepp.

När vi arbetar responsbaserat utgår vi från att våldet är kontrollerat och avsiktligt – och alltid utövarens ansvar! Vi gör också korrekta beskrivningar av våld och använder inte ord som t ex bråk eller gräl eller ”tjatsex” för att beskriva psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Vi kallar våld för våld!

Vi vet också att den som utsätts för våld alltid försöker motsätta sig våldet på något sätt. Man försöker bevara sin värdighet och skydda sig själv och närstående från våldet så gott man kan. Detta kallar vi för motstånd. Motstånd är så mycket mer än direkt fysiskt självförsvar; det är allt du tänker, känner, gör (eller inte gör) för att motsätta eller skydda dig från våldet. Ofta kan det vara små saker som inte alltid märks utåt. Men det är viktigt att få prata om hur man faktiskt försökt skydda sig själv och att få syn på att man gjorde det man kunde i situationen eftersom det kan avlasta känslor av skuld och skam. Och det känns ofta stärkande att få syn på hur man försökt agera, vilket det i sin tur underlättar i återhämtningen efter våldet.

När vi arbetar responsbaserat pratar vi också om omgivningens bemötande av dig som våldsutsatt, det kan vara bemötande från familj och vänner eller från t ex socialtjänst eller polis. Vi vet att ett bra, respektfullt och värdigt bemötande är viktigt för att man ska kunna återhämta sig från våldet och gå vidare!


Det här är basen för vårt stöd:

  • Vi tror på dig som utsatts för våld, vi är ingen myndighet så vi bedömer/utreder inte utan vårt primära uppdrag är att lyssna och stötta.
  • Vi stöttar utifrån vår kunskap och om våld, vi signalerar att vi känner igen mönstren och att du som utsatts inte är ensam.
  • Vi stöttar genom stödsamtal och begränsar inte våra stödsamtal i antal. Vårt mål är dock att du som utsatts ska stärkas till att inte behöva vårt stöd längre.
  • Vi stöttar också vid kontakt med myndigheter och stöttar dig i att tillvarata dina rättigheter.


När vi arbetar responsbaserat i våra samtal på jouren så innebär det också att:

  • Vi pratar om olika våldsformer och kallar våld för våld. Vi lägger skulden där den hör hemma – hos utövaren. Vi förnekar eller bagatelliserar inte våldet och vi ifrågasätter aldrig dig som utsatts.
  • Vi pratar om dina responser på och motstånd mot våldet, hur våldet påverkat dig, och vad du vill återta i ditt liv.
  • Vi pratar om omgivningens bemötande av dig som våldsutsatt. Vilka vet om våldet och hur har deras bemötande sett ut? Har något varit hjälpsamt för dig, har något varit mindre hjälpsamt? Vi vet hur viktigt ett bra bemötande är!