Vad är våld?

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling som kan leda till åtal.

FN:s definition
Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor kan ta sig uttryck på många olika sätt
Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller materiellt. Våldet är sällan bara fysiskt utan många gånger och kanske mest vanligt förekommande är det psykiska våldet.


Fysiskt våld
Innebär att kroppen tar skada genom exempelvis örfilar, knuffar, slag, drag i håret, stryptag, slag med tillhyggen, knivhugg, mordförsök och mord. Det som är utmärkande för våld i en nära relation är att det upprepas och ständigt finns som ett hot mot kvinnan.


Psykiskt våld
Kan var svårt att se och sätta ord på. Det kan handla om hot, tvång, förnedring, verbala kränkningar, isolering från omvärlden och familj eller vänner, utpressning och kontroll som successivt leder till en psykologiskt nedbrytning av kvinnan.


Sexuellt våld
Innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, “tjata” sig till sex, tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Många kvinnor som lever i relationer där våld förekommer upplever att de måste vara sexuellt tillgängliga för att därigenom undvika andra former av våld.


Materiellt våld
Kan vara att förstöra någons saker, till exempel att klippa sönder kläder, foton eller andra betydelsefulla saker. Det kan också vara att visa sin aggression genom att utöva våld mot möbler, väggar eller annat i omgivningen.


Man brukar även tala om ekonomiskt våld som att t.ex. undanhålla ekonomiska tillgångar eller göra sin partner ekonomiskt beroende.