Kollektivets betydelse

Det hedersrelaterade våldet uppmuntras av kollektivet. Den person som behöver lämna sin familj för att undkomma våldet måste därför också ibland bryta helt med sitt sociala sammanhang. Det ställer extra stora krav på metoder anpassade efter varje enskild individs specifika situation.

Hotbild
Många flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld lever ett “dubbelliv”. Ett tillsynes anpassat liv hemma och ett annat liv utom familjens synhåll. En hotbild kan snabbt förändras om en ung flicka t.ex. upptäcks med en pojkvän eller om en graviditet avslöjas. Då kan hennes situation bli mycket farlig eftersom hon begått ett allvarligt normbrott. Den kollektiva dimensionen av hedersrelaterat våld innebär dessutom att hotet kan komma från flera olika potentiella förövare och oftast från närstående familjemedlemmar.

Män som våldsoffer
Det hedersrelaterade våldet kan även drabba pojkar och män men detta tar sig andra uttryck eftersom mäns liv inte kontrolleras och begränsas på samma sätt som kvinnors. Pojkar kan drabbas om de bryter mot normer genom t.ex. kriminalitet och missbruk eller om de är homo- eller bisexuella eller transpersoner. Pojkar och män utsätts även för tvångsäktenskap.
Pojkar kan bli offer för hedersrelaterat våld genom att de tilldelas rollen som väktare av systrar och kvinnliga kusiner och att de i extrema fall tvingas utföra avrättningar då de på grund av sin låga ålder, i motsats till äldre släktingar, går straffria. Det är dock de unga flickorna som är de primära offren för hedersrelaterat våld.