För dig som är arbetsgivare

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Våldet tar sig uttryck på olika sätt och innebär ett ansvar för många aktörer i samhället. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. En viktig förebyggande insats är att upptäcka våldet så tidigt som möjligt, där är arbetsplatsen oerhört viktig.

Undersökningar visar att var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld av nuvarande eller före detta partner. Också män och personer i samkönade relationer kan drabbas. Våldet får ofta stora konsekvenser för den utsattas psykiska och fysiska hälsa, både på kort och lång sikt. Våldet kan också få betydande konsekvenser för arbetsförmågan. För våldsutsatta kvinnor ökar sjukfrånvaron med 20 procent. Varje år handlägger Försäkringskassan 11 000 ärenden som är kopplade till våld. Den som lever med våld, lever ofta under stark press och har svårt att själv ändra sin situation. I värsta fall kan våldet vara så allvarligt att det är fråga om liv eller död.

Arbetsplatsen kan göra så att isolering och kontroll bryts. Som våldsutsatt kan man också få känna att man är värd någonting. Som arbetsgivare eller medarbetare finns det ett antal varningssignaler att hålla utkik efter, för att upptäcka våldsutsatta:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Långtidssjukskrivningar
  • Svårighet att ändra i schemat eller vara flexibel med arbetstiden. Man kanske måste lämna arbetet exakt 17.00, eftersom det står en bil och väntar utanför.
  • Svårigheter att delta i aktiviteter efter arbetstid.
  • Tät telefonkontakt med partnern under arbetstid.

Vad kan man då göra som arbetsgivare?

Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt – de kan skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja medarbetare att få rätt stöd och hjälp.

En av de viktigaste delarna är att våga fråga. Både av omsorg och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Som arbetsgivare har man ett ansvar här, precis som i fråga om missbruk eller annan typ av stress.

Det bör vara rutin att ställa frågan regelbundet till alla medarbetare, till exempel på medarbetarsamtalet. Om det ingår som en naturlig del blir det inte konstigt att vara den som får frågan, eftersom alla får den. Tänk på att när man har frågat gäller det också att ha rutiner på plats för att kunna hantera svaret. Det gäller att rusta sig med kunskap om våld och kunskap om var man kan hänvisa den utsatta vidare. Det kan handla om att slussa vidare till kvinnojour, företagshälsovården eller vårdcentralen till exempel.

Inför ett samtal när man misstänker våld är det viktigt att tänka igenom hur man ska hantera att kvinnan medger att hon blir misshandlad. Under samtalet med medarbetaren är det bra att utgå från konkreta observationer, exempelvis “jag har sett det här. Jag är orolig för dig, kan jag göra något för att hjälpa dig?”

Att chefen frågar på ett nyfiket och icke-dömande sätt ger bäst chanser för att personen vågar berätta att hon utsatts för våld. I slutänden är det kvinnan själv som bestämmer vad hon vill berätta. Ifall hon inte säger något behöver man ta samtalet också nästa gång man fattar misstanke.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte alltid är så att våldet upphör enbart för att en person lämnat en relation. Även detta påverkar naturligtvis en medarbetares arbetsprestation och kan komma att göra det under en lång tid. Eftervåldet kan upplevas som minst lika fruktansvärt som våldet var under tiden relationen varade, och många gånger blir våldet också värre när relationen tagit slut.

 Läs mer om eftervåld.

Vi på Kvinnojouren Viljan finns till hands för råd och stöd om du är osäker och vill bolla innan ett samtal om du misstänker att någon är utsatt eller för snabbt stöd om en medarbetare berättar att hen är utsatt.

Om du tror att en medarbetare utsätt för våld i hemmet

  • Se tecknen på att våld förekommerUpprepad korttidsfrånvaro, svårighet att följa med på aktiviteter efter jobbet, och tät telefonkontakt med partnern under arbetstid kan vara några tecken.
  • Våga fråga. En spontan reaktion är ofta bättre än ingen alls. Vetskapen om att andra bryr sig och tar våldet på allvar kan öka chanserna att kvinnan berättar.
  • Förbered samtalet. Planera in ett enskilt samtal med medarbetaren. Förbered dig genom att ta reda på förutsättningarna för att få hjälp.
  • Tänk på bemötandet. Ett bra bemötande är viktigt för att skapa tillit hos den som utsätts och gör att hon eller han vågar berätta. Poängtera att du frågar av omtanke. Berätta vad du har sett, säg att du är orolig. Fråga om du kan hjälpa personen, lyssna på svaret och tro på personens berättelse. Ifrågasätt och skuldbelägg inte!
  • Stå ut. Den som är utsatt bestämmer själv vad han eller hon vill berätta, och vilka åtgärder han eller hon vill vidta. Många som utsätts förringar våldet och skyddar förövaren. Ibland kan ett samtal så ett frö, så att man kan berätta längre fram. Orka fråga igen!

Stöd och utbildning

Vi på Kvinnojouren Viljan har mångårig erfarenhet av våld i nära relationer och erbjuder stöd och utbildning både till chefer och medarbetare. Vi kan hålla generella utbildningar för kompetenshöjning i ämnet där vi exempelvis tar upp vilka tecken man bör vara uppmärksam på och hur man kan närma sig och lyfta frågan om man misstänker att någon är utsatt. Kontakta oss för närmare information och förslag på upplägg.