Kvinnors våld mot män

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Det finns studier där män och kvinnor rapporterar lika stor utsatthet för våld av en partner. Men forskning visar att det rör sig om olika typer av våld.

Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp (förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom. Det är samtidigt vanligt att män som utsatts för våld av en partner uppger att de är rädda för att själva bli anklagade för att ha utövat våld.

Mäns utsatthet för våld i nära relationer har uppmärksammats mer inom forskning de senaste åren. Ett genomgående tema är att det kan vara svårt för män att identifiera sina upplevelser som våld och sig själva som våldsutsatta. I forskningen rapporterar män oftare utsatthet för psykiskt våld i nära relationer snarare än fysiskt.

Kunskapen om mäns utsatthet för våld i nära relationer kommer främst från kvantitativa studier. När man har studerat våld mot män i nära relationer har den utsatte ofta förutsatts vara en heterosexuell man som utsätts för våld av en kvinna inom ramen för en parrelation. Men män utsätts också för våld i samkönade relationer. 

Både svensk och internationell forskning visar att grovt, upprepat och kontrollerande våld i heterosexuella parrelationer oftast handlar om mäns våld mot kvinnor. När det gäller det som i studier ibland bedöms som mindre allvarliga former av fysiskt våld, som att bli knuffad, få saker kastade på sig eller bli dragen i håret, drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning.

Män som utsatts för våld i nära relationer uppger oftare att de har utsatts för psykiskt våld snarare än fysiskt. Det kan till exempel handla om förlöjligande och mobbning, social eller ekonomisk isolering, svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa eller vårdnadstvist, och förstörelse av personlig egendom. Män utsätts också för sexuellt våld i nära relationer, oftare i samkönade relationer.

En rädsla för att inte bli trodd kan göra att våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för. Att som man vara utsatt för våld i en nära relation kan ofta ses som motsatsen till den förväntade mansrollen där mannen förmodas vara stark nog att försvara sig. Detta kan leda till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

Vi på Viljan stödjer alla personer som är utsatt för någon form av våld, så även du som man är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss.

Det finns även en speciellt upprätt stödlinje för män som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NKC) på uppdrag av regeringen. Stödlinjen är en pilotverksamhet som pågår under 2023. Tidigare har män varit välkommen att höra av sig till kvinnofridslinjen, men i och med att en riktad stödlinje inrättas så har antalet samtal från män som hört av sig under första halvåret överstigit antalet för hela 2022 från män till kvinnofridslinjen.

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till oss. Vi har öppet alla dagar 7–21. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Länk till stödlinjen för män. Hem - Stödlinjen för män (stodlinjenforman.se)