Mäns våld mot kvinnor

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Det finns studier där män och kvinnor rapporterar lika stor utsatthet för våld av en partner. Men forskning visar att det rör sig om olika typer av våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Svenska studier av mäns våld mot kvinnlig partner visar att 1-3 % av alla kvinnor har varit utsatta för våld av sin nuvarande eller tidigare partner under det senaste året. Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor utsätts för partnervåld varje år i Sverige.

2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Mörkertalet är dock stort. Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig polisanmäls.

Kvinnor som lever i våld i nära relationer kan uppleva en stark känsla av skam och skuld. Skammen kan uppstå från tanken att de inte kan upprätthålla en “normal” relation och att de bär på en osynlig börda som de inte vågar avslöja för omvärlden. Kvinnorna kan också känna skuld för att de känner sig ansvariga för den våldsamma partners beteende och tror att de på något sätt har bidragit till eller orsakat det. Det är vanligare för kvinnor än för män att bli utsatta för dödligt våld i en parrelation. 2021 dog 15 kvinnor till följd av våld av en partner/fördetta partner. 

För mer statistik och rapporter, besök Brottsförebygganderådets sida Våld mot kvinnor i fokus

 

Kvinnofridslinjen är öppet dygnet runt om du känner att du behöver stöd och råd utanför våra öppettider. Kvinnofridslinjen