Kontakt med myndigheter

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Olika myndigheter i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd.

Är du våldsutsatt och behöver kontakt med olika myndigheter kan personal från Kvinnojouren Viljan finnas med som stöd. Oavsett om du har pågående stödsamtal eller om du enbart vill ha stöd vid myndighetskontakter kan vi hjälpa dig. Stöd vid myndighetskontakter kan exempelvis innebära kontakt med socialtjänst eller polis eller att vi följer med och stöttar dig under i en vårdnadsförhandling eller rättegång vid brottsmål. Om du efter kontakt med oss känner att du vill ha kontakt med en myndighet kan vi även bjuda in socialtjänsten till vårt kontor där ett första samtal kan ske. Vi kan hjälpa dig att boka möten med polisen och kan även hjälpa dig för att få kontakt med advokat som har kompetens och förståelse för vad som händer och påverkar i ärenden där våld i nära relationer förekommit.

Nedan kan du läsa mer om vad du kan få för stöd och hjälp hos polisen och av socialtjänsten.

Du kan även lyssna på Maria Larssons podd Mörkertalet där hon samtalar med åklagare John Nilsson som reder ut begreppen och guidar oss genom Sveriges rättsprinciper och gör jämförelser med USA eftersom många tittar på kriminalserier och tror att det fungerar likadant i Sverige. Hur går det till när man gör en polisanmälan om våld i nära relation? Vad är en förundersökning? Polis kontra åklagare, vem gör vad?

En anmälan kan göras via telefon eller besök på en polisstation. Vissa brott kan anmälas i e-tjänsten på www.polisen.se

En anmälan per telefon görs via 114 14, du behöver ENBART lämna dina personuppgifter, och lite kort vad anmälan gäller. Gå inte in i detalj, utan be om att få bli kontaktad av en utredare! På det viset blir det någon som har större kännedom kring de här frågorna som tar kontakt med dig.

Polisstationen i Ljusdal är öppen vissa dagar i veckan, mer information om öppettider hittar du om du klickar HÄR.

Med din anmälan som underlag beslutar polisen eller åklagaren om förundersökning ska inledas, de kan även i de flesta fall ge dig juridisk information. Du bör även få information om möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning och var du kan vända dig för detta. Vill du ha åklagarens hjälp att yrka skadestånd ska du anmäla det till den polis eller åklagare som leder förundersökningen. Åklagaren oftast är skyldig att förbereda och föra din skadeståndstalan i rättegången, om du begär det. Samt ge information om var du kan vända dig för att få mer stöd och hjälp, regler för målsägarbiträde, stödperson och kontaktförbud samt möjlighet till rådgivning och rättshjälp. Hålla dig informerad om förundersökning inleds eller läggs ned samt om åtal väcks eller inte.

Polis och åklagare beslutar om en brottsutredning ska göras, en förundersökning. Under förundersökningen kommer den som är misstänkt att förhöras av polis och åklagare. Även vittnen kommer att höras, om det finns sådana. Tyvärr har polisen begränsade resurser och det kan ta tid innan det blir en förundersökning och förhör. Fråga polisen om du undrar vad som händer.

Du som blivit utsatt för brott blir målsägare och även du kommer förhöras av polis och åklagare och du har då rätt att ha advokat (målsägarbiträde) med dig, om du så önskar. Ibland räcker det att du förhörs på telefon. Även om det är jobbigt är det viktigt att du berättar så utförligt och detaljerat som du kan.

Socialtjänstlagen säger att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det kan handla om omsorg, vård och service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. Den som utsatts för våld och som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun den bor.

De insatser som socialtjänsten erbjuder varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer och bistå med tillfälligt skyddat boende. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov. 

Enligt lagen ska socialtjänsten även verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 

De insatser som socialtjänsten erbjuder varierar, men de flesta kommuner ger rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan också förmedla kontakt med lokala kvinnojourer och bistå med tillfälligt skyddat boende. Hjälpen ska anpassas efter individens särskilda behov. 

Enligt lagen ska socialtjänsten även verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 

Ekonomiskt bistånd

En våldsutsatt kvinna som kommer i kontakt med socialtjänsten kan i samband med ett uppbrott behöva hjälp med ekonomin för att klara sitt och eventuella barns uppehälle. Hon kan vara i behov av hjälp för att reda upp sin ekonomiska situation. Men även behöva pengar till mat och andra nödvändiga varor i ett akut skede. 

Vid bedömningen av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. SoL ska socialnämnden ta hänsyn till behov av stöd och hjälp hos kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialnämnden har möjlighet att göra undantag från riksnormen. Kostnader kan beräknas till en högre nivå bland annat om den enskilde har tillfälligt höga utgifter. Det ska då röra sig om utgifter som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående eller för något annat brott.

Skyddat boende

I en akut situation kan våldsutsatta och deras barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att fly från våld och hot. I några kommuner har särskilda boenden för våldsutsatta kvinnor byggts upp i kommunens regi. Många kommuner saknar dock egna skyddade boenden. De använder sig i stället av de ideellt drivna boendena i kvinnojourernas regi. 

Stöd och råd

Vid misstanke om att en kvinna har utsatts för våld är det viktigt att hon får möjlighet till samtal i enrum. Att tala med kvinnan om hennes hemsituation eller fråga om hon är utsatt för våld i mannens närvaro kan medföra en ökad risk för att hon utsätts för ytterligare våld eller andra repressalier. 

Beslutet att lämna en våldsam relation kan vara en process som kräver tid och det är viktigt att bemöta en våldsutsatt person med förståelse och respekt. En längre tids misshandel kan ge upphov till starka känslor av skuld och skam som behöver bearbetas för att kvinnan ska återfå sin självkänsla och kontrollen över sitt liv. Socialtjänstens insatser kan då ske i form av stödsamtal.

Polisanmälan

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om den våldsutsatta inte samtycker till det. De kan däremot bistå med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd och ansöka om kontaktförbud (tidigare besöksförbud).

Utredning och dokumentation

En ansökan om bistånd ska omedelbart utredas enligt 11 kap 1 § SoL. Av utredningen ska framgå vad ansökan gäller liksom andra uppgifter av betydelse för bedömningen. Utredningen leder fram till ett beslut om bifall eller avslag på ansökan. Avslagsbeslut ska delges skriftligen och åtföljas av information om hur beslutet kan överklagas, så kallad besvärshänvisning. Det är mycket viktigt och handlar om den enskildes rättssäkerhet. Det som inte enbart är av rådgivande karaktär ska dokumenteras och den det gäller har rätt att ta del av det som står i akten.

Insatser riktade till våldsutövare

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en familj. Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs.

Sedan 1 augusti 2021 finns det en uttalad bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Det är upp till varje kommun att bedöma hur verksamheten för personer som utsätter närstående för våld ska bedrivas. 

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan också brytas om en enskild har utsatts för brott som kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år för förövaren. Detsamma gäller om socialtjänsten tror att det finns risk för att en enskild kommer att begå ett grovt brott mot en närstående, och om uppgiften som lämnas till polisen kan tänkas hjälpa till att förhindra brottet.