Våld i nära relationer

Vanligast är att en man utsätter sin fru eller flickvän för våld. Men vanligast och också inom samkönade förhållanden och släkt/ familjerelationer förekommer det våld. Våldet kan börja med elaka kommentarer och ökar sedan. Det kan vara svårt att ta sig ur en våldsam relation. Varje år mördas cirka 17 kvinnor i Sverige av någon de har eller haft en nära relation med. I Sverige finns det flera lagar som handlar om våld i nära relationer men i många länder finns det inga sådana lagar. Våld i nära relationer kan börja med en elak kommentar och sluta med mord. Cirka 17 kvinnor mördas varje år i Sverige av någon hon har en nära relation till.

Våld i nära relation innebär att en person i en relation utövar våld mot sin partner. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt. Vanligast är att en man utsätter sin fru eller flickvän för våld, men våldet sker även i homosexuella och bisexuella relationer. Våldet ökar ofta över tid. Det kan börja som skällsord eller elaka kommentarer och ökar sen gradvis i aggressivitet och frekvens. Det kan vara svårt att ta sig ur en relation där våld förekommer eftersom en har älskat, eller kanske till och med fortfarande älskar den som utövar våldet. Det kan också vara så att en har barn eller husdjur ihop och att en vill skydda dem.

Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av våld i nära relationer, men de allra flesta anmäler aldrig. Varje år mördas ca 17 kvinnor i Sverige av någon de har en romantisk relation med. I Sverige finns det flera lagar som omfattar våld i nära relationer, till exempel grov kvinnofridskränkning, misshandel, sexuella övergrepp och mord, men många länder saknar lagstiftning kring våld i nära relationer.

 

Frågor: Varför tror du att de flesta inte anmäler?

Varför tror du att det finns länder som saknar lagstiftning kring våld i nära relationer?

 

Källor: http://unizon,se(mans-va/d-mot-kvinnor/va/d-i-nara-re/ationer